El defensor del Ciutadà de Mataró

En què pot intervenir?

El Defensor del Ciutadà actua a sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica que demostri tenir un interès legítim perl’objecte de la queixa que faci, en assumptes en què l’actuació de l’Administració municipal hagi pogut produir una vulneració dels drets de les persones, com per exemple:

- Retards
- Errors o arbitrarietats
- Inexecució de resolucions
- Tracte indegut als ciutadans
- Motivació insuficient de les resolucions
- I en general, les actuacions que impedeixin
   l’exercici legítim dels drets constitucionals.

Les seves actuacions són confidencials

 

 

qui és i com et pot ajudar?

És la institució que té per missió vetllar pels drets de la ciutadania davant l’actuació de l’Administració municipal i dels organismes que en depenen.

És elegit i nomenat pel Ple de la corporació amb el vot majoritari de les quatre cinquenes parts del nombre legal de membres, institució davant la qual ha de presentar l’informe de les seves actuacions.

El Defensor del Ciutadà compleix les seves funcions amb independència i objectivitat.

Qui és i com et pot ajudar el defensor?

valid html 4.1  valid css   TAW Accessibilitat                                                                                                                           Valid html 4.1  |  Valid css  |  TAW Acces