Presentació  |  Finalistes ARQUITECTURA  |  Finalistes INTERIORISME  |  Finalistes PATRIMONI  |    VOTACIÓ POPULAR   |  Altres Events
 

  
    vota per aquest finalista

Finalistes  ARQUITECTURA

  > Habitatges públic de lloguer
  > Complex esportiu El Sorrall
  > Habitatges c/ La Palma
  > Habitatges La Confianza
  > Habitatges Parc Central

--------------------------------


 

 

 

ARQUITECTURA / CARRER DE TEIÀ, 5-9

Edifici d’habitatges públics de lloguer
per a joves

 

La necessitat social de crear habitatge, al marge del mercat immobiliari convencional, per als col·lectius que no poden assumir els preus i les condicions que aquest mercat convencional marca.

La voluntat de situar aquestes operacions al nucli urbà de la ciutat.

L’ocupació d’un solar menystingut per agents immobiliaris per la seva geometria i topografia, amb una posició immillorable respecte a les vistes cap a la ciutat industrial en transformació i el paisatge adjacent.

L’adopció d’un tipus d’edificació econòmic que, amb un sol nucli de circulacions verticals i passeres posteriors obertes, dóna accés a 23 habitatges, que permet gaudir de les vistes des dels espais principals interiors i que, amb la graonada de la secció longitudinal, s’adapta al desnivell del carrer.

La composició general de la proposta que, sense renunciar al caràcter urbà, esmicola el volum tant en planta com en secció i fa evident la seva escala domèstica, amb un únic element d’escala monumental: l’accés principal i el tancament del nucli vertical de circulacions.

L’adopció d’un tipus d’habitatge que, optimitzant els 50 m2 útils per unitat que indicava el programa, s’organitza en dues crugies logitudinals clarament diferenciades, corresponents a la zona de dia i a la de nit.

L’adopció, finalment, d’un sistema constructiu industrialitzat que consisteix en l’especejament de tota l’obra en plafons massissos de formigó que es fabriquen a peu d’obra i que, posteriorment, es munten; aquest sistema millora algunes prestacions tècniques, dota el conjunt d’una gran rigidesa i d’una gran inèrcia tèrmica i permet la rehabilitació del formigó com a material d’acabat.

La total integració en el conjunt d’un aparell solar concebut per a les nostres latituds.

L’optimització de l’energia solar captada, representada per l’existència i l’ús de la gran inèrcia tèrmica disposada a l’interior de l’edifici, permet acumular el sobrant energètic de final d’estiu en la pròpia estructura, per a usar-lo a l’hivern en el sistema de radiació i aconseguir una taxa.

---------------------------------------------

 
       PLANTA TIPUS                          

 

       PLANTA BAIXA                          

 

       ALÇAT FAÇANA                  

---------------------------------------------


---------------------------------------------


Promotor PUMSA
Arquitectes Duran & Grau arquitectes i associats, SL
Arquitecte tècnic Joan Valls i Casanova
Constructor UTE SURAVA-RABASSA


   © 2004 Ajuntament de Mataró