A partir dels 16 anys: Ensenyaments Postobligatori

Un grup de nois aprenent informàtica

  

En aquest espai trobareu informació detallada dels diferents ensenyaments que es poden cursar a Mataró un cop finalitzada l'Educació Secundària Obligatòria (ESO). El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya publica cada any al voltant del mes de març el calendari de preinscripció i matrícula dels ensenyaments postobligatoris.

Batxillerat

Etapa de formació acadèmica que fan els alumnes entre els 16 i els 18 anys, i que els prepara per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a la vida laboral. Els alumnes de batxillerat poden escollir entre tres modalitats d’estudis. La modalitat que triïn el primer any es mantindrà, en principi, durant els dos cursos del cicle:

· Arts
· Humanitats i ciències socials
· Ciències i tecnologia

La superació d'aquesta etapa permet obtenir el títol de Batxillerat i poder accedir a:

- Estudis universitaris un cop superades les proves d'aptitud per a l'accés a la universitat. Cada modalitat del batxillerat dóna prioritat d'accés a uns estudis universitaris concrets.
- Un Cicle Formatiu de Grau Superior, en el que es tindrà en compte haver cursat determinades matèries segons la modalitat.
- Al món laboral.

Formació Professional (FP)

Són estudis que capaciten per a la incorporació qualificada al món laboral. La FP facilita la formació per a una professió i per entendre l'organització i les característiques del sector econòmic corresponent.

La durada dels cicles formatius d'FP depèn del total d’hores lectives, destinades a la formació en un centre educatiu, i de les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball. En total oscil·la entre 1.300 i 2.000 hores, la qual cosa suposa, en general, un o dos cursos acadèmics. Tot i que en un futur tots els cicles formatius tinguin una durada de dos cursos acadèmics.

S’organitza en Famílies Professionals que s’estructuren en:

- Cicles Formatius de Grau Mitjà, que proporcionen la qualificació corresponent a Tècnic en l’especialitat.
- Cicles Formatius de Grau Superior, que proporcionen la qualificació corresponent a Tècnic Superior en l’especialitat.

La superació d'aquesta etapa capacita per a un ventall concret d'activitats professionals específiques i per accedir al món laboral. També es pot accedir a altres Cicles Formatius de Grau Superior o la incorporació als estudis universitaris que es determinin per a cada cicle formatiu.
 
Són diferents ensenyaments que es poden cursar quan no es disposa del títol de Graduat en Educació Secundària (GES). Proporcionen als nois i noies que finalitzen l’educació obligatòria sense assolir-ne els objectius:
 
a)      Accedir al món del treball a través de l’acreditació de competències bàsiques de primer nivell.
b)      Accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà, a través de la superació d’una prova d’accés.
 
La durada del programa és d’un curs escolar.
 
Oferta de PFI al municipi:

 PFI Salesians Sant Jordi

Auxiliar en mecànica de l'automòbil

 

PFI Institut Miquel Biada:

Aux. en muntatge d'instal·lacions d'electricitat, aigua i gas

Aux. d'imatge personal: perruqueria i estètica

Aux. d'oficina i serveis administratius generals

Aux. de manteniment d'equips informàtics

 

PFI Can Noè

 

 

Aux. d'hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar

Aux. de vendes, oficina i atenció al públic


Ensenyament d’Idiomes

A les escoles d'adults de la ciutat, s'imparteixen nivells bàsics d'anglès.
 
A Mataró trobareu l’Escola Oficial d’Idiomes del Maresme (EOIM) que imparteix els cinc cursos d'anglès, francès i alemany. Les finalitats d’aquests ensenyaments són:
 - Adquirir les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit.
- Desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
- Desenvolupar estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús del idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal.
- Desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.
 
L’ensenyament es distribueix en cinc cursos d’una durada de 130 hores, distribuïts en tres nivells:
 
· Nivell Bàsic: 2 cursos (1r i 2n)
· Nivell Intermedi: 1 curs (3r)
· Nivell Avançat: 2 cursos (4t i 5è)